Avukat Çağla Yılmaz

Avukat Çağla Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminde göstermiş olduğu üstün başarısı nedeniyle onur öğrencisi olarak eğitimini bir yılda tamamlamıştır. Av. Çağla Yılmaz halen doktora eğitimine devam etmektedir.

Av. Çağla Yılmaz, müvekkili olan gerçek kişi ve tüzel kişi şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kişilerin hukuki uyuşmazlıklarında avukatlık hizmetinden faydalanmaları elzem hale gelmiştir. Zira uyuşmazlıkların bir avukat yardımı olmadan sürdürülerek neticelendirilmeye çalışılması, beklenmeyen sonuçlar doğurmakla beraber, dönüşü olmayan yollara girilmesine ve uyuşmazlıktan zararla çıkılmasına yol açabilmektedir. Bu nedenledir ki avukat hizmetinden faydalanarak uyuşmazlığın en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Bir avukat öncelikle uyuşmazlık doğmadan müvekkili uyarmalı, önleyici hukuk hizmeti kapsamında hukuki mevzuat konusunda müvekkili bilgilendirmeyi amaç edinmelidir. Av. Çağla Yılmaz, danışmanlık hizmeti vermekte olduğu şirketlerde meydana gelmesi olası uyuşmazlıkları öngörerek, şirket ve şahısları alınabilecek önlemler konusunda uyarmakta ve uyuşmazlık doğmadan çözmeyi hedeflemektedir. Uyuşmazlık doğmuş ise de en kısa sürede en az masrafla uyuşmazlıkların çözümü ve davaların neticelendirilmesi için gayret göstermektedir.

Çalışma alanları içerisinde başta Ticaret Hukuku olmak üzere, Bilişim Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bulunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku kapsamında, Av. Çağla Yılmaz alanında önde olan bir şirketler grubuna avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğinden Ticaret Hukukunun hemen her dalı ile ilgilenmektedir. Ticaret şirketlerinde ticari ilişkiden doğan her türlü uyuşmazlıklar, alacak davaları, haksız rekabet uyuşmazlıkları öncelikle uzmanlaştığı konulardır.

Bilişim Hukuku kapsamında Av. Çağla Yılmaz, müvekkili şahıs ve şirketler hakkında internet ortamında yayınlanan hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması konusunda uzmanlaşmıştır. İnternet ortamında, yazılı veya görsel basında yayınlanan hukuka aykırı tüm içeriklerin öncelikli olarak kaldırılması, hukuka aykırı içeriği yayınlayan kuruluş tarafından tekzip metinlerinin yayınlatılması, hukuka aykırı içerik nedeniyle suç duyurusunda bulunulması, hukuk davaları yönünden ise maddi ve manevi tazminat davalarının açılması süreçlerini, dikkatli bir şekilde, olabilecek en hızlı yöntemlerle sonuçlandırmayı amaç edinmiştir.

Sözleşmeler Hukuku kapsamında Av. Çağla Yılmaz, müvekkili olan ticaret şirketlerinin tüm sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi, onaylatılması süreçlerini yönetmektedir. Müvekkili olan televizyon şirketlerinde sanatçı program sözleşmelerinin düzenlenmesi, menajerlik sözleşmeleri, Türksat ile sözleşme akdedilmesi, Meslek birlikleri ile sözleşmelerin akdedilmesi süreçlerini yönetmektedir. Müvekkili olan inşaat şirketinin alım- satım sözleşmeleri, eser- inşaat sözleşmeleri Av. Çağla Yılmaz tarafından düzenlenmektedir.

İş Hukuku kapsamında Av. Çağla Yılmaz, şirket danışmanlığı hizmeti, işe iade davaları, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacaklarına ilişkin davaların yürütülmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca şirketlerde işçi iş sözleşmesi fesih prosedürünün hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi, ibralar, işe geç gelme, işe gelmeme tutanaklarının hazırlanması, işçi-işveren ihtar fesih bildirimlerinin hazırlanması süreçlerini yürütmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamında Av. Çağla Yılmaz, marka patent başvuru süreçlerinin yürütülmesi, marka itiraz dilekçeleri, marka başvurusuna itiraza cevap dilekçeleri, markanın reddi kararına itiraz süreçlerini yürütmektedir. Markanın kesin olarak reddedilmesi halinde ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kapsamında marka davaları açmaktadır. Dava açılan müvekkili ise de Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde davalı vekili konumunda süreci yönetmektedir. Şahıs ve şirketlerin markasal haklarının korunması, marka ihlallerinin önlenmesi amacıyla tecavüzün önlenmesi davası açmakta ayrıca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi kapsamında cezai davalar açmakta ve süreci yönetmektedir.

İcra Hukuku kapsamında Avukat Çağla Yılmaz öncelikli olarak müvekkili şahıs ve şirketlerin en kısa sürede alacağına kavuşmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Bu doğrultuda icra takibi başlatmakta, alacak bir kambiyo senedine bağlı ise ( çek,poliçe,bono ) kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, alacak bir ipoteğe dayalı ise ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatmaktadır. Alacak bir ilama dayalı ise, yani alacak bir mahkeme kararına dayalı ise ilamlı icra yolu ile alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktadır. Borçlu konumunda olan müvekkillerinin icra takibine itiraz dilekçelerini hazırlamaktadır. Kambiyo senedine dayalı icra takiplerinde imzaya itiraz davası açılması, borçlu olmadığına ilişkin menfi tespit davası açılması, bedel ödenmişse istirdat davası açılması süreçlerini yürütmektedir.

Ceza Hukuku kapsamında Avukat Çağla Yılmaz, Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda düzenlenen tüm cezalara ilişkin davalar konusunda avukatlık hizmeti vermektedir. Avukat Çağla Yılmaz Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar, bilişim suçları, vergi suçları, ekonomik suçlar, fikri ve sınai haklar mevzuatında belirtilen suçlar hususunda soruşturmaları takip etmekte, müvekkillerine hukuki yollar konusunda danışmanlık hizmeti vermekte, kovuşturma aşamasında ise müvekkil haklarını ayrıntısına kadar gözeterek neticede tüm hukuk yollarını tüketilene dek müvekkil haklarını savunmaktadır.

Avukat Tutmalı mıyım?

Toplumlarda kurallar bütünü zorunluluktur. Zira kurallar, toplumların birlik ve beraberlik içinde bir düzene dayanarak yaşamasını, gelişmesini sağlar. Bu kuralların, kanunların yorumlanması adalete erişim açısından çok önemlidir. Kanun koyucunun amacının doğru bir şekilde yorumlanarak adaletin sağlanması ve neticede müvekkilin hukuki haklarının sonuna kadar savunulması avukatın en birincil ve en önemli görevidir.

Avukat mahkemelerde aldığı davada müvekkilinin haklarını gözetir. Konuyu araştırır, müvekkiline hukuki yollar hakkında bilgiler verir. Hatta öncelikle hukuki uyuşmazlık doğmadan önce önleyici hukuk kapsamında uyuşmazlık doğmadan danışmanlık verir. Uyuşmazlık doğduktan sonra ise en kısa sürede ve en az masrafla uyuşmazlığı çözmeyi amaçlar. Burada avukatın uyuşmazlık konusunda uzmanlaşmış olması çok önemlidir. Yanlış bir avukat seçimi kişilere telafisi zor zararlar verebilmektedir.

Avukatın çok iyi bir dinleyici olması ve kendini çok iyi bir şekilde ifade etmesi gereklidir. Avukatın asli görevleri arasında davalarda duruşmaları takip etmek bulunmaktadır. Bu nedenledir ki avukat, duruşma esnasında müvekkilin haklarını sonuna kadar kullanmalı, hakimle ve diğer taraflarla, tanıklarla yüz yüze konuşabilmeli, sorular sorabilmelidir. Avukatın kendini düzgün bir şekilde ifade edip sözünü geçirebilmesi, saygınlığını koruması esastır.

Avukat sizin gizliliğinizi korumak zorundadır. Avukat – müvekkil ilişkisi sona erse dahi avukat, elde etmiş olduğu bilgileri kanunda belirtilen zorunluluk dışında kimseyle paylaşmamalı, sizin sırlarınızı asla açığa çıkarmamalıdır. Türk hukuk mevzuatında müvekkil sırlarının açıklaması yasaklanmış, müvekkil gizliliği korunmuştur.

Hukukumuzda her ne kadar avukat tutma gibi bir zorunluluk bulunmasa da, herkesin kendi davasını açıp takip etme, davasına katılma serbestisi bulunsa da kimsenin Türk hukuk mevzuatını gereği gibi bilmesi ve uygulaması beklenemez. Alanında uzman bir avukat seçimi kişilerin adalete kavuşmalarını sağlayacak, hukuki uyuşmazlığın sizin lehinize veya en az hasarla neticelenmesini sağlayacaktır. Hukuk bir derya deniz olduğundan her avukat olanın tüm hukuk dallarında uzmanlaşmış olması beklenemez. Kimi avukat vergi ve idare mevzuatı konusunda uzmanlaşmış, kimi avukat ise boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmış olabilir. Bu nedenle sizlerin avukat seçimi yaparken ihtilaf konusu hukuk dalı ile ilgili bir çok dava takip etmiş, ihtilaf konusu benzer olaylarla ilgili davalar açmış, duruşmalara girmiş ve süreci yönetmiş avukatlarla çalışmanız lehinize olacaktır kanısındayım.