örgüt kurma yönetme üyeliği propaganda suçu cezası

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Türk Ceza Kanunu 220. maddesinde düzenlenmiş olup, üç veya daha fazla kişinin, suç işlenmesine elverişli ekipmanlara sahip olarak, hiyerarşik bir ilişki ağı ve iş bölümü içerisinde hareket ederek, suç işlemek ve bunu süreklilik gösterecek şekilde bir araya gelmesi olarak ifade edilmiştir. Örgüt yöneticiliği suçu, örgüte üyelik suçu, örgüt adına suç işleme suçu, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçu gibi farklı şekillerde oluşabilmektedir. Her suç birbirinden farklı cezai yaptırımı gerektirdiğinden bu noktada hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemlidir.

örgütlü suçlar cezası

Örgütlü Suçlar ve Örgütlü Suçların Cezası

Örgüt Yöneticiliği Suçu; örgütün hiyerarşik yapısında üst pozisyonlarda yer alan, örgütsel faaliyetin bir kısmını veya tamamını koordine eden kişiler örgütün yöneticisi sıfatıyla yargılanırlar. Hukuki anlamda örgüt yöneticiliği, örgüte üyelikten daha ağır sonuçlar doğuracağından yargılama sonucu alınacak cezalar farklılık göstermektedir.

Örgüt Üyeliği Suçu; örgütün amacını benimseyen ve mevzu bahis suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer edinen kişiler örgütün üyesi olarak nitelendirilir. Örgüte üye kişiler örgütün kendisine verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla kendi iradesini örgüte teslim etmişlerdir. Örgütün üyesi kişi, örgüte katılmış olmayı, örgüte bağlılığı, örgütün hiyerarşik yapısı gereği bu gücün emrine girmeyi tanımlamaktadır. Üye kişi, örgütle organik bağ kurup, suç örgütünün faaliyetlerine katılmalıdır. Örgütün adına suç işleme veya örgüte yardım suçlarında örgütün yöneticileri ya da mensupları tarafından bir talimat gereklidir. Ancak örgüte üyelik suçunda, örgüte üye kişi, hiyerarşi dahilinde her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın yerine getirir.

Örgüt Adına Suç İşleme: Suç örgütü içerisinde hiyerarşide yer almayan, diğer bir ifadeyle örgüte üye olmayan fakat örgüte duyduğu sempati sebebiyle veya örgütten bir menfaat elde etmek amacıyla suç işlenmesi örgütün adına suç işleme suçu kapsamındadır. Söz konusu suçun varlığından söz edilebilmesi için kişinin örgütle organik bir bağının olmaması ve suçun işlenmesi örgüt tarafından talep edilmesi veya örgütün bilgisi dahilinde suçun işlenmesi gerekir.

Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme: örgütün içerisinde yer almadığı halde, özgür iradesiyle örgüte yer sağlama, yiyecek ve giyecek sağlama, silah temin etme… gibi fiillerle örgütün faaliyetine ya da örgütün işlediği suça yardım edilmesi, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu ortaya çıkarmaktadır.

suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği

Suç Örgütü Kurma, Örgüt Yöneticiliği ve Suç Örgütü Üyeliği Suçlarının Unsurları

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenmiş olan suç örgütü kavramı, örgütün güç kaynağından yararlanmak suretiyle baskı, sindirme veya korkutma gibi eylemlerle suç işleyen yasadışı organizasyon olarak nitelendirilmiştir.

Kanunun 22. maddesine göre suç örgütünün varlığından bahsedilebilmesi için en az üç kişinin suç işleme maksatlı olarak bir araya gelmiş olması gerekir. Ayrıca suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş kişiler arasında devamlılık arz eden hiyerarşik bir ilişki bulunması gereklidir. Suç işleme amacıyla kurulan bir örgütten bahsedilebilmesi için hangi suç veya suçları işlemek maksadıyla kurulduğu tespit edilmelidir. Zira örgütün maksadı bir suç programını yerine getirmektir. Suç sayılmadığı halde kanuna aykırılık oluşturan eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir yapı ise ceza kanununa göre suç örgütü olarak nitelendirilemez. Bir örgütün suç örgütü olarak nitelendirilebilmesi için aşağıda yer alan unsurların varlığı gereklidir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Gasp Suçu ( Yağma Suçu) TCK 148 - 150

Örgütlü Suçların Unsurları

 • Suç örgütü için örgütün üye sayısı en az üç kişi veya daha fazla olmalıdır.

 • Örgütün suç örgütü olarak nitelendirilebilmesi için örgüt içi hiyerarşi olması gerekir. Bu hiyerarşi esnek veya katı bir hiyerarşik ilişki olabilir. Örgütün içerisinde yönetici bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Bura önemli olan örgütün içerisinde emir talimat ilişkisinin mevcudiyetidir.

 • Örgütün suç işleme amacı olması gerekir. Örgütün henüz suç işlememiş olması, suç örgütü olduğu gerçeğini değiştirmez. Üyelerin ve yöneticilerin suç işleme amacıyla bir araya gelmiş olması, suç örgütü olarak ifade edilmesi için yeterlidir.

 • Örgütün faaliyetlerinin sürekliliği gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle suç örgütünden bahsedilebilmesi için örgütün üye ve yöneticilerinin suç işleme iradelerinin devamlılığı araştırılır. Eğer kişilerin belirli bir suçu işlemek amacıyla bir araya geldiği tespit edilir ise, suç örgütü değil, suça iştirak suçu gerçekleştirilmiş anlamı taşır.

 • Örgütün suç işlemeye elverişli olması gerekir. Yani örgütün suç işleme noktasında gerekli olan üye sayısına ve araç gerece sahip olması gerekmektedir. Örgütün suç işlemeye elverişli olmaması durumunda örgütsel bir suçun varlığından da söz edilememektedir.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken işlenecek suç için gerekli ekipmanın neler olduğudur. Suç örgütü silahlı olabileceği gibi silahsız da olabilmektedir. Örneğin uyuşturucu madde suçları, tehdit, şantaj, hırsızlık gibi suçlarda silahsız da örgüt faaliyetlerini devam ettirebilmektedir. Bu noktada örgütün suç silahsız olması, örgütün suç işlemeye elverişsiz olduğu anlamı taşımaz.

suç örgütü kurma ve yönetme suçu

Suç Örgütü Kurma veya Suç Örgütü Yönetme Suçu ( TCK 220 )

Örgüt kurma suçu, bir örgütün temel yapısının kurulması, suç işleme amacıyla örgütün organizasyonunun oluşturulması davranışlarını sergileyen kişi veya kişiler örgütü kurma suçu işlemiş sayılırlar. Örgüt kurma suçu tek bir kişi tarafından işlenebileceği gibi birden fazla kişi tarafından da işlenebilmektedir.

Örgütü yönetme suçu ise, örgütün hiyerarşisi içerisinde üst pozisyonda bulunan kişilerin işlediği suçu ifade eder. Örgütü yönetme suçunda örgüt yöneticisi; örgütün üyelerine talimat ve emirler veren, örgütün faaliyetleri kapsamında üyeleri yönlendiren, koordine eden kişilerdir.

Örgütlü suçlarda örgütün kurucusu aynı zamanda örgütün yöneticisi de olabilmektedir. Bu durumda suçu işleyen kişi aynı suçtan iki ceza almaz.

örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası

Örgüt Kurma veya Yönetme Suçunun Cezası ( TCK 220)

Örgüt kurma veya yönetme suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre örgütü kurma veya yönetme suçunun cezası 220. maddenin 1. fıkrasında açıkça ifade edilmektedir.

Örgüt kurma veya yönetme suçlarında örgütün silahlı olması durumunda verilecek olan ceza ¼ ile ½ arasında artırılmaktadır.

Diğer yandan örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmiş olan suçlardan da ceza alınır. Örneğin suç örgütü kurma veya yönetme ile yargılanan bir kişi, örgütün uyuşturucu madde suçu işlemesi durumunda ayrıca uyuşturucu suçu için de yargılanır ve Ceza Kanunu’nda belirlenen uyuşturucu madde suçunun cezası ile cezalandırılır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Dolandırıcılık Suçu

Örgütün yöneticileri örgütün işlemiş olduğu tüm suçlardan yargılanır. Şahsen suça katılmasa bile örgütün işlediği suçlardan da örgüt yöneticileri yargılanmaktadır.

suç işleme amacıyla örgüt üyeliği

Suç işleme Amacıyla Örgüt Üyeliği Suçu

Örgüte üye olan kişi, örgüt kurulduktan sonra örgüte katılan ve örgüt içerisindeki iş bölümü çerçevesinde kendisine verilen görevi üstlenen kişidir. Örgüte üyelik suçu kapsamında kişi, örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda fiilen suçun işlenmesine katılabileceği gibi suçun işlenmesini kolaylaştıracak eylemlerde de bulunabilir. Örgütün içerisindeki hiyerarşide, örgüte üye kişi en alt basamakta yer aldığından kendisine verilen emir ve talimatları yerine getimekle yüümlüdür. Diğer yandan örgüte üye kişi, suç örgütünün talimatları olmaksızın da örgütün amacına uygun şekilde faaliyetlerde bulunabilir. Örgüte üyelik suçunda kişi, örgütün niteliğini ve amacını bilerek örgüte devamlı katılmaya yönelik irade ortaya koymaktadır. Örgüte üyeliğin unsurları aşağıdaki şekilde olabilir.

 • Hiyerarşik bir ilişki olup olmadığı

 • Eylemlerin sürekli veya çeşitli olup olmadığı

 • Örgütün içerisinde özel bir ad veya kod adı kullanıp kullanmadığı

 • Örgüte bağlı diğer kişiler ile sosyal ekonomik veya ailevi ilişkilerinin olup olmadığı.

 

örgüt üyeliği suçunun cezası

Örgüt Üyeliği Suçunun Cezası ( TCK 220/2 )

Örgüt üyeliği suçunun cezası Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiş olup, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Örgüte üyelik suçunda da örgütün silahlı olması durumunda verilecek ceza ¼ ile ½ arasında artırılır.

Örgüte üye olma suçunun cezasının yanında, örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlardan da ceza alınır.

örgüte yardım etme suçu ve cezası

Örgüte Yardım Etme Suçu ( TCK 220/7 – TCK 314/3 )

Örgütün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgütün faaliyetlerine veya bir örgütsel suçun işlenmesine bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler, örgüte yardım etme suçu işlemiş sayılırlar. Örgütün içerisinde olmayan ve devamlılık arz etmeyecek şekilde geçici bir eylem kapsamında örgütün işleyeceği suça yardım eden kişi örgüte yardım etme suçu kapsamında cezalandırılır. Örgüte yardım suçu aşağıdaki şekillerde işlenebilmektedir.

 • Örgüte yiyecek, içecek giyim gibi yardımlarda bulunma

 • Örgüte barınma veya faaliyetlerini yürütme noktasında yer sağlama

 • Örgütsel bir suçun işlenmesinden sonra suç eşyasını taşıma veya saklama

 • Örgüte silah ve diğer ekipmanları temin etme

 • Örgüte ekonomik yardımda bulunma

 • Örgütün suç işlenmesi aşamasında kolaylaştırıcı araçların temin edilmesi

 • Örgütün ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin örgüte temin edilmesi

Örgüte Yardım Etme Suçunun Cezası ( TCK 220)

 • Örgütün içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgütün faaliyetleri doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgüte yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak ceza alır. Türk Ceza Kanunu’na göre örgüte yardım eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Diğer yandan örgüte yardım etme suçundan dolayı örgüte üyeliğinden ceza alacak kişinin alacağı ceza yardımın niteliğine göre 1/3 oranında indirilebilmektedir.

 • Örgüte yardım etme suçunda, örgütün silahlı olması durumu var ise, alınacak olan ceza ¼ ile ½ arasında artırılabilmektedir.

 • Örgüte yardım eden kişinin yapmış olduğu yardım ayrıca bir cezalandırılmayı gerektiren bir fiil ise, kişi bu suçtan da ceza almaktadır.

 • Silahlı örgüte yardım edilmesi durumunda, alınacak olan ceza 5 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası olmaktadır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Uyuşturucu Suçları

** örgüte silah sağlama suçunu işleyen kişiler TCK 315. madde düzenlenen bağımsız bir suçtan yargılanırlar.

Silahlı Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç işleme suçu ve Cezası (TCK 314)

Silahlı örgüt adına suç işleme, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan diğer bir ifadeyle örgüt üyesi olmayan kişiler tarafından işlenebilen bir suç biçimidir. Silahlı örgüte üye olan kişiler, zaten örgüt üyesi olması sıfatıyla yargılanıp, işlediği suçlardan da ayrıca ceza alırlar. Silahlı suç örgütü adına suç işleyen kişi ise, örgütün emir talimatı altında olmamakla birlikte örgüt tarafından suç işlenmesini istediğini bilmektedir. Ancak silahlı örgüt adına suç işleme durumunda Türk Ceza Kanunu 314. maddesi uyarınca yargılama yapılır. Örgütün silahlı olmaması durumunda ise yargılama TCK 220. madde uyarınca yapılır. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, işlediği suçtan dolayı ayrıca cezalandırılır.

Silahlı örgüte üye olmamakla birlikte , örgüt adına suç işleyen kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Verilecek ceza yarı oranında indirilebilir. İndirim yapıldıktan sonra ise eğer silahlı örgütlerde terörle mücadele kanunun 5. maddesi uyarınca yargılama yapılıyor ise ½ oranında artırılarak nihai ceza belirlenmektedir.

Örgüt Propagandası Yapma Suçu

Örgüt Propagandası Yapma Suçu ( TCK 220 ve TMK 7/2 )

Belirli bir görüşün toplum içerisinde yayılması fikir ve kanaatlerinin kökleşmesi maksadıyla bir takım maddi ve manevi araçlara başvurarak teşvik, telkin veya etkide bulunmak yargıtaya göre propaganda unsurlarını içermektedir. Adi suç örgütleri ile ilgili propaganda suçu işlenmesi durumunda TCK 220. maddesinin 8. fıkrasında bu suçun niteliği ve sonuçları düzenlenmiştir. Siyasi bir amaçla yapılanan örgütlerin propagandasının yapılması ise Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmiştir.

Silahlı Örgüt Suçu ve Silahlı Örgüt Suçunun Cezası ( TCK 314)

Türk Ceza Kanunu adi örgütle silahlı örgütün ayrımı yapmakta ve bu hususta silahlı örgüt suçu kanunun 314. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre silahlı örgüt suçunun cezası aşağıdaki şekildedir;

 • Silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

 • Silahlı örgüt üyesi kişiler 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Örgütlü Suçlarda Ağır Ceza Avukatı

Örgütlü suçlar, neticesi itibari ile ağır yaptırımları olan suç şekilleridir. Bu noktada yargılama sürecinin doğru yürütülmesi gerekir. Bu noktada gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarında uzman bir ceza avukatı ile süreç yönetilmesi, olası olumsuz sonuçların bertaraf edilmesine olanak sağlayabileceği gibi, yargılamanın adil bir şekilde sonuçlandırılmasını da sağlayabilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir