uyuşturucu suçları ve cezası

Uyuşturucu suçları ve Uyuşturucu ticareti Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde düzenlenmiş olup uyuşturucu maddelerin ülke içerisinde satılması, başkalarına verilmesi, uyuşturucuyu temin etme,satışa arz etme, uyuşturucunun nakledilmesi, uyuşturucunun bulundurulması,depolama veya uyuşturucunun ticareti maksadıyla satın alınması, kabul edilmesi suç kapsamında yer almaktadır.

Uyuşturucu madde suçları söz konusu olduğunda eroin, kokain, morfin veya bazmorfin gibi bağımlılık yapan maddelerin cezası suçun nitelikli halini oluşturduğunda daha ağır olmaktadır. Esrar bonzai kubar… gibi uyuşturucu maddeler de suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı nitelikte cezai sonuçlar doğurmaktadır.

uyuşturucu kaçakçılığı suçu

Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Uyuşturucu maddelerin ithal edilmesi yani yurtdışından getirilmesi veya söz konusu maddelerin ihraç edilmesi, ülke dışına çıkarılması uyuşturucu kaçakçılığı olarak adlandırılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin birinci fıkrası, uyuşturucu madde ithal etme ve uyuşturucuyu ihraç etme suçlarını kapsamaktadır. Kanuna göre;

uyuşturucu madde ithal etme suçu

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu

Her Türlü uyuşturucunun ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız olarak ülkeye sokulması ya da ruhsata uygun olmayan şekilde ülkeye sokulması durumunda uyuşturucu madde ithal etme suçu oluşmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler gümrük kapılarından ülkeye sokulabileceği gibi hava deniz ya da kara yoluyla da ülkeye sokulabilmektedir. Bu tür maddelerin ülkeye nasıl sokulduğunun önemi olmayıp, suçun gerçekleşmesi için uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmuş olması yeterlidir.

uyuşturucu madde ihraç etme suçu

Uyuşturucu Madde İhraç Suçu

Türkiye’de bulunan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin başka bir ülkeye çıkarılması, uyuşturucu madde ihraç suçu olarak nitelendirilmektedir. Uyuşturucu ihracına ilişkin eylemlerde farklı suç tipleri ortaya çıkabilir. Örneğin uyuşturucu maddenin yurtdışına çıkarılmak istenmesi ve bu maddelerin gümrükte yakalanması durumunda işlenen suç uyuşturucu madde ihraç suçu değildir.

Uyuşturucu madde ihracına teşebbüs olmaktadır. Ayrıca ihraç edilmek istenilen uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ülke sınırları içerisinde yakalanması durumunda ise işlenmiş olan suç uyuşturucu maddelerin sevkiyatı, nakledilmesi ve bulundurulması olarak nitelendirilir.

uyuşturucu madde sevkiyatı ve nakletme

Uyuşturucu Madde Sevkiyatı ve Nakletme Suçu

Türk Ceza Kanunu 188. maddenin 3. fıkrasında belirtilen uyuşturucu madde sevk veya nakletme suçu, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin başkalarına verilmek üzere bir yerden başka bir yere götürülmesidir. Uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım amacıyla (belirli miktarlarda) taşınması durumunda ise söz konusu suç uyuşturucu bulundurma suçu olmaktadır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Cinsel Taciz Suçu ( TCK 105)

uyuşturucu madde kabul etme ve bulundurma suçu

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu kabul etme suçu, kişisel kullanım amacıyla bir kimseden uyuşturucu temin etmedir. Uyuşturucu bulundurma suçu bir kimsenin kendi adına ya da bir başkası adına şahsi kullanım amacının dışında ruhsatsız ya da aykırı bir şekilde hakimiyetinde bulundurmasıdır.

uyuşturucu madde imal etme üretme suçu

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu (Uyuşturucu üretme, yapma suçu)

Bir maddenin ya da uyuşturucu bir maddenin işlem görerek başka bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye dönüştürülmesi uyuşturucu imal etme suçunu oluşturur. Uyuşturucu imal etme suçlarında işlem uygulanan maddenin niteliğinin değiştirilmiş olması gerekmektedir.

uyuşturucu satma suçu, uyuşturucu satın alma suçu, uyuşturucu arzetme

Uyuşturucu Satma, Uyuşturucuyu Satışa Arzetme veya Uyuşturucu Satın Alma

Uyuşturucu satma suçu bir bedel karşılığında sahip olunan uyuşturucunun başka birisine devredilmesi fiilidir. Uyuşturucu maddelerin satışa arzedilmesi ise, henüz satışın gerçekleşmemesi fakat satış için gerekli hazırlıkların yapılması olarak ifade edilir. Uyuşturucu madde satın alma suçu ise bir kimsenin uyuşturucu maddelerin ticaretini yapmak amacıyla satın alması olarak ifade edilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz satma, uyuşturucu arz etme ve uyuşturucuyu satın alma suçlarının cezaları aynı olmaktdır. (TCK 188.md 3. fıkra)

uyuşturucu madde temin etme suçu

Uyuşturucu Madde Temin Etme

Uyuşturucu madde temin etme suçu, bir başkasına uyuşturucu verme, uyuşturucu sağlama eylemidir. Kendisinde bulunan uyuşturucu maddeyi ticari bir amaç olmaksızın başka birisine verme uyuşturucu suçları kapsamında yer almaktadır. Herhangi bir bedel olmaksızın, başka birisine uyuşturucuyu sağlayan ve ticari bir amaç gütmeyen kişilerin uyuşturucu madde temin etme suçu işlediğine hükmeder. (TCK 188/3) temin etme suçunda uyuşturucunun verildiği kişinin hangi amaçla uyuşturucuyu aldığı suçun gerçekleşmiş olduğu gerçeğini değiştirmez.

Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Bulundurma ve Uyuşturucu Ticareti Farkları Nelerdir?

Uyuşturucu suçları kapsamında birbirinden farklı suç şekilleri vardır. Uyuşturucu ticareti ve kullanma amacıyla bulundurulması sıklıkla karıştırılan uyuşturucu suçları olup bu suçlar birbirinden farklıdır ve farklı cezai yaptırımları bulunur.

Yakalanın Uyuşturucu Miktarı

Kullanma amacıyla uyuşturucuyu bulundurma ve uyuşturucunun ticareti suçu birbirinden ayıran temel ölçütlerden birisi yakalanan uyuşturucunun miktarı olmaktadır. Kişisel ihtiyacı karşılamadan daha fazla uyuşturucuyla yakalanan kişi için yakalanan miktar kişisel kullanım için değil, satış, temin etme ya da nakil amacıyla bulundurulmaktadır. Burada uyuşturucu maddenin çeşidine ve ortalama kullanım miktarına bağlı olarak kişisel kullanım amacıyla bulundurulabilecek uyuşturucu miktarı farklılık göstermektedir.

Uyuşturucu Satma, Tedarik ve Nakil

Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticareti suçlarında birbirinden ayırt edici bir başka özellik ise, kişinin uyuşturucuyu satma, tedarik etme ya da devretme gibi bir davranış içerisinde olmasıdır. Uyuşturucu ile yakalanan kişinin alehine bir tanık ifadesi bulunması durumunda kullanım amacıyla değil uyuşturucu ticareti amacıyla maddenin bulundurulduğu kabul edilir.

Uyuşturucu Maddenin Bulundurulduğu Yer

Uyuşturucu suçları için ticaret mi yoksa kişisel kullanım amacımı olduğu belirlenirken bir diğer unsur ise uyuşturucunun yaklandığı yer olmaktadır. Ev işyeri gibi erişimi ve kullanımını kolaylaştırıcı bir yerde bulunmasına nazaran bir depoda bulunması uyuşturucunun ticari amaçlı kullanıldığına kanaat getirebilmektedir.

uyuşturucu ticaretinin cezası ne kadar

Uyuşturucu Ticaretinin Cezası Nedir?

Uyuşturucu suçları Türk Ceza Kanunu 188. Maddesinde açıkça belirtilmiş olup bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapan kişi suçun niteliğine göre farklı cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Uyuşturucu maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde imal edilmesi, ithal edilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda bu fiili işleyen kişi 20 yıl ile 30 yıl arasında bir hapis cezası, ayrıca 20.000 güne kadar adli para cezası alır.

Uyuşturucu ihracı yapan kişiler açısından yurtdışında suçun işlendiği ülkede yapılan yargılama sonucunda alınan ceza Türkiye’de yapılan yargılamadan alınacak cezadan mahsup edilmektedir. Yani Yurtdışı mahkemelerince verilen ceza Türkiye’de alınacak cezadan düşülerek geri kalan ceza verilmektedir.

Uyuşturucu maddeleri ülke içerisinde satan, satışa arzeden ya da başkalarına temin eden, sevk eden, depolayan, satın alan, kabul eden kişiler ise10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasının yanı sıra 20.000 güne kadar adli para cezası alır. Bu kapsamda uyuşturucu verilen satılan ya da temin edilen kişinin çocuk olması durumunda alınacak ceza 15 yıldan az olamaz.

Uyuşturucu Etkisi Olan İlaçların Ticareti

Satışı reçeteye bağlı olarak yapılan fakat uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi olan ilaçların suç teşkil edecek şekilde ticaretinin yapılması durumunda da uyuşturucu ticareti suçu işlenmiş kabul edilir fakat burada alınacak ceza yarıya indirilebilir.

eroin ticareti, morfin ticareti, kokain ticareti bazmorfin ticareti

Eroin, Kokain, Morfin veya Bazmorfin Ticaretinin Cezası

Yukarıda belirtilen cezalara ek olarak uyuşturucu ticareti yapan kişilerin eroin ticareti, kokain ticareti, morfin ticareti ya da bazmorfin ticareti gibi sentetik uyuşturucuların ticaretini yapmaları durumunda alınacak olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu Ticaretinde Cezayı Artıran Diğer Haller

Uyuşturucu ticaretinin ( satma, arzetme, temin etme, nakletme, depolama, kabul etme, satın alma…) Okul, hastane, kışla, ibadethane, yurt gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla kullanılan yerlerin 200 metre yakınında yapılması durumunda alınacak olan ceza 15 yıldan az olmamak kaydıyla hapis, ayrıca 30 bin gün adli para cezası olmaktadır.

örgütlü uyuşturucu suçu

Örgütlü Uyuşturucu Suçları Cezası

Uyuşturuculara ilişkin suçlarda suçun, 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, örgütlü suç faaliyeti çerçevesinde işlendiği kabul edilir ve alınacak olan ceza bir kat artırılır. Türk Ceza Kanunu 188 maddesinin 5. fıkrasında örgütlü olarak işlenen uyuşturucu suçunun cezası belirtilmiştir.

Uyuşturma ya da uyarıcı etkisi olmamakla birlikte uyuşturucu yapımında kullanılan, ithal edilmesi ya da üretilmesi resmi makamlarca izne bağlı olan maddeleri ithal eden, üreten, imal eden, satan, satın alan, sev eden, depolayan ya da ihraç eden kişiler 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ayrıca 20.000 güne kadar adli para cezası alırlar.

Uyuşturucu suçunun doktor, diş hekimi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık çalışanı, laborat, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı… gibi sağlık hizmeti veren kişilerce veya kimyacılık ya da ecza ticareti yapan kişilerce işlenmesi durumunda suçu işleyen kişinin alacağı ceza yarı oranında artırılmaktadır.

uyuşturucu suçları avukatı

Uyuşturucu Suçları Avukatı

Uyuşturucu suçlarında hukuki süreç gerek soruşturma aşaması gerekse de kovuşturma aşaması olsun mutlaka doğru yürütülmesi gereken bir süreç olup bu anlamda uyuşturucu suçlarıyla ilgili uzman bir ceza avukatı tarafından destek alınması kişilerin haklarının korunabilmesi adına mutlak fayda sağlayacak bir undur olmaktadır. Bu anlamda uyuşturucu suçu kapsamındaki bir faaliyet için deneyimli bir avukat ile hareket etmek alınacak cezanın minimum olmasını ya da ceza almadan sürecin sonlandırılmasını sağlayabilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Ceza Avukatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir