tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptal ve tescil davası, usule uygun olmayan veya yolsuz bir şekilde düzenlendiği iddia edilen, diğer bir değişle kanuna aykırı bir tapu kaydının hukuka uygun şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik açılan bir dava türüdür. Bilinmesi gerekir ki tapu iptal ve tapu tescil davası, mülkiyet hakkının korunması ile ilintili bir davadır.

tapu iptali ve tescili davası nedir

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu kaydı hukuka aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan taşınmazın hukuka uygun hale getirilmesi adına açılan dava türü, tapu iptal ve tapu tescil davası olarak adlandırılmaktadır. Bir taşınmazın mülkiyet hakkı ile ilgili olarak hukuki itilaf sıklıkla dava konusu olabilmektedir. Tapu iptal ve tapu tescil davaları da bu hukuki itilafın çözülmesi yönünde gerçekleştirilen süreçlerden birisidir. Tapuda yer alan kaydın gerçek sahibini yansıtmadığı yönünde bir iddia var ise bu bağlamda bir tapu iptal ve tapu tescil davası açılması gerekir.

tapu iptal ve tescil davası kime karşı açılır

Tapu iptal ve Tapu Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Mülkiyet hakkını ihlal eden bir durumda açılacak olan tapu iptal ve tescil davasında davalı taraf tapu kaydında taşınmazın sahibi görünen kişidir. Yani tapu kaydında ismi olan kişiye karşı tapu iptal ve tescil davası açılması gerekmektedir. Eğer tapuda ismi olan kişi vefat etmiş ise, dava vefat eden kişilerin mirasçılarına karşı açılır. Diğer yandan tapu kaydındaki 3. kişiye ait olan ayni ya da şahsi bir hakkın da kaldırılması yönünde bir talep var ise, o kişiye de ayrıca bir dava açılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse önalım hakkına sahip, ipotek veya tapuya şerh edilmiş, satış vaadi sözleşmesi olan, sükna hakı… gibi ayni veya şahsi hakların da terkini talep etmesi durumunda, bu hakların verildiği kişilere de ayrıca dava açılması gerekmektedir.

tapu iptal ve tescil davası nasıl açılır

Tapu iptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptali ve tescil davasına ilişkin davalar, gayrimenkullere yönelik açılan diğer dava türleri gibi, söz konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki görevli mahkemelere açılmaktadır. Tapu iptali ve tescil davası için gerekli dilekçe ile birlikte dava yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine açılmalıdır. Bu aşamada tapu iptal ve tescil davasına konu taşınmazın büyüklüğü, değeri, vasfı… gibi özelliklerinden bağımsız olarak davanın açılacağı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

tapu iptal ve tescil davası dilekçesi

Tapu iptal ve tescil Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

tapu iptali veya tescili için dava açacak olan kişilerin, tapu iptal ve tescil davası dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu noktada dilekçe içerisinde taşınmazın tapu kaydındaki bilgiler ile birlikte tapu kaydındaki hukuksuzluk açıkça belirtilmelidir. Burada hangi nedenlerle tapu iptali davası açıldığı ifade edilerek, yargılama sürecinin hukuki yönü çizilebilir.

tapu iptal ve tescil davası nedenleri

Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Nedenleri Nelerdir?

  • Hukuki ehliyetsizlik (hukuki ehliyete sahip olmama) nedeniyle açılacak olan tapu iptal davası ve tapu tescil davası

  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) sebebiyle tapu iptal ve tescil davası

  • Vekalet yetkisinin kötü niyetli kullanılması sebebiyle açılacak tapu iptal davası

  • İmar uygulamalarından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davası

  • Miras hukuku kapsamında ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan tapu iptal ve tescil davaları

  • Aile Konutu olması sebebiyle tapu iptal ve tescil davası

  • Zilyetlik nedeniyle ve kazandırıcı zaman aşımı sebebiyle tapu iptali ve tescil davası

Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu kaydındaki taşınmazların devrine ilişkin işlem yapılırken devir anında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine sahip olunması gerekir. Medeni Kanun temyiz kudretini şu şekilde açıklamıştır; davranışlarının eylem ve işlemlerinin sebep sonuç ilişkisini anlayabilme değerlendirebilme ve ayırt edebilme gücü temyiz kudretidir. Bu bağlamda tapuda devir yapılırken sarhoş olunması, 18 yaşını doldurmamış olunması, akıl zayıflığı, ilaç kullanımı gibi sebeplerden, yaşlılık veya benzeri durumlardan ötürü, akla uygun olmayan davranışların sergilenebileceği hususlarda fiil ehliyetinin olmayacağından söz edilebilir.

Fiil ehliyetine sahip olunmadığından dolayı tapuda yapılan satış ve devir işlemleri sıklıkla hukuki itilaf konusu olmaktadır. Fiil ehliyeti olmaksızın yapılacak tapu işlemleri, tapu iptali ve tapu tescil davası açılması için öne sürülebilecek nedenler arasındadır.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Sebebiyle Açılacak Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapuda gerçekleştirilen taşınmazların satışı ve devri ile ilgili işlemlerde hukuka aykırı durumlardan birisi de vekalet görevinin kötüye kullanılması hususudur. Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılması mümkün olup bu durum da sıklıkla yaşanabilmektedir.

Vekalet ilişkisinde bir kimseye, vekaleten işlem yapabilmesi için yetki verilir. Vekalet yetkisi verilen kişi kendisine vekalet veren kişinin yararına ve iradesine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda vekalet veren kişiye zarar doğuracak işlemlerde vekalet verilen kişi yükümlüdür.

Vekalet ilişkisinde kimi zaman taraflar arasında bir vekalet sözleşmesi bulunabileceği gibi kimi zaman vekalet sözleşmesi bulunmadığı durumlar da olabilmektedir. Eğer taraflar arasında vekalet sözleşmesi var ise, bu sözleşme içerisinde vekalet ilişkisinin kapsamı belirlenmiştir ve değerlendirme bu sözleşmeye göre yapılır. Lakin, taraflar arasında vekalet sözleşmesi olmadığı durumlar da mevcuttur. Bu gibi durumlarda vekaletin kapsamı, yapılacak olan işlemin niteliği incelenerek belirlenir. Her halde, vekillik görevini yerine getiren kişi, vekalet veren kişinin menfaatleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.

Vekalet verilen kişinin, tapuda satış veya devir yaparken, istediği kişiye istediği fiyattan satışı gerçekleştirebilir şeklinde yetkilendirilmiş olması durumunda dahi, vekalet verilen kişinin dürüstlük kuralını özen borcunu ve sadakat yükümlülüğünü göz ardı etmemesi gerekir. Aksi halde satışın makul bir çerçevede yapılmadığı durumların varlığı söz konusu ise tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Velaket görevinin kötüye kullanılmasında İyiniyetli 3. Kişi

Tapu işleminin vekalet ile yapıldığı durumlarda satış veya devir işleminin yapıldığı 3. kişi, vekalet görevinin kötüye kullanıldığından habersiz ise, vekalet görevinin kötüye kullanıldığını bilmesine olanak yoksa 3. kişinin iyi niyetli olması sebebiyle, vekalet verilen kişiyle yapılan sözleşme geçerlidir.

Mirastan Mal Kaçırma (muris muvazaası) Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Mirastan mal kaçırma ( muris muvazaası) nedeniyle açılan davalar en sık karşılaşılan tapu iptal ve tescil davası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada muris muvazaası, miras hakkından yararlanmasının engellenmesi maksadıyla miras bırakan kişinin yapmış olduğu hileli işlemleri ifade etmektedir. Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Miras bırakan kişi 3. kişiye veya mirasçılardan birisine hileli bir şekilde tapu devri veya satış gerçekleştirir. Bu durum eğer mirasçıların miras hakkına zarar veriyor ise, tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Bu noktada tapu iptali ve tescil davasının muris muvazaasına dayanarak açılabilmesi için tenkis davası ile birlikte ya da tenkis davasından sonra açılması gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırma sebebiyle tapu iptal ve tescil davalarında miras bırakan kişinin, mirastan mal kaçırma maksadıyla hareket edip etmediği incelenmektedir.

Kazandırıcı Zaman Aşımı ve Zilyetlik Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapuda kaydı olmayan bir taşınmazın dava olmaksızın ve aralıksız olarak 20 yıl gibi bir süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, bu taşınmazın kendisi adına kayıt edilmesini talep edebilir. Bunun için taşınmaza ait mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tescili için tapu iptal ve tescil davası açması gerekmektedir.

Burada bilinmedir ki, öncelikle taşınmazın tapuda kaydının olmaması gerekir. Bir taşınmaz eğer tapuda kayıtlı ise, bu taşınmaza ilişkin kazandırıcı zamanaşımı veya zilyetlik yoluyla tescili mümkün olmaz.

Aile Konutu Şerhi Nedeniyle Tapu İptal Davası

Aile konutu olarak kullanılan bir taşınmaz, eşlerden birinin “açık rızası” olmadan 3. kişilere devredilemez veya ipotek gibi sınırlayıcı ayni haklar 3. kişilere tesis edilemez. Aile konutu olarak kullanılan taşınmazlarda, bu taşınmazın sahibi olmayan diğer eş, tapuya başvuru yaparak, tapu kütüğünde bu taşınmaza aile konutu şerhi verilmesini talep edebilmektedir. Aile konutu şerhi bulunan bir gayrimenkulün tapuda satışı veya devri gibi bir durum için eşin açık rızası olması gerekmektedir. Aksi halde devir işlemi yapılan gayrimenkule ilişkin tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı

Tapu kaydındaki hukuki itilafın giderilmesi adına hukuk büromuz, uzman tapu iptal ve tescil davası avukatı kadrosu ile hizmet vermektedir. Tapu iptal davası, tapu tescili, gibi hususlarda hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Araç Değer Kaybı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir