işe iade davası

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası İş Kanununun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca bir işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından hiçbir sebep gösterilmeksizin feshedilmişse veya bir sebep gösterilmesine rağmen gösterilen sebep geçersiz olduğu iddia ediliyor ise, işçi tarafından işe iade davası açılabilir. Bu davada davacı sıfatı işçiye, davalı sıfatı ise işverene aittir.

İşe iade davasının amacı işveren tarafından feshedilen iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğunun tespitidir. Uygulamada ise bu dava işe iade davası olarak adlandırılmaktadır. İşe iade davası açma hakkı olan işçiler işe iade davası açmayıp yani feshin geçersizliğinin tespitini talep etmeyip kötüniyet tazminatı ödenmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Zira kötü niyet tazminatı iş güvencesi hükümlerine tabi olmayan işçiler tarafından işverenden talep edilebilen bir tazminattır.

Burada belirtmek isteriz ki iş sözleşmesinin varlığı için yazılı bir iş sözleşmesinin imzalanmış olması gerekli değildir. Yani bir işveren bünyesinde çalışılmaya başlanmasıyla işçi – işveren ilişkisinin kurulmuş, iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Burada işveren tarafından “işe bir daha gelme”, “kovuldun”, “sizinle çalışmak istemiyoruz” vs. şekilde iş ilişkisinin sona erdirilmesi halinde işe iade davası açılabilecektir. İş sözleşmesi feshedilen işçinin kıdem tazminatı hakkı ile ilgili makalemiz için tıklayınız

İşe iade davası açılmadan önce dava şartlarının bulunup bulunmadığı, hak düşürücü sürenin geçip geçmediği önemlidir. Zira bu şartlardan birinin eksik olması halinde işçi işe iade davasının reddi ile karşılaşabilir.

İşe İade Davasının Şartları

İşe iade davası açılmadan önce işçinin işe iade davası açma hakkı olması gerekmektedir. Aksi halde işe iade davası reddedilebilecek ve davacı işçi yargılama giderleri ve vekalet ücreti ödemekle karşı karşıya kalabilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. Zira belirli süreli bir iş sözleşmesi ile çalışan işçi tarafından işe iade davası açılamaz. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmiş ve her yıl düzenli olarak belirli süreli iş sözleşmesi yenilenmiş ise bu belirli süreli iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi kabul edileceğinden işçi işe iade davası açabilecektir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Alt işveren

İşçi işe iade davası açmak istediği işverene ait işyerinde en az altı ay çalışmış olması gerekmektedir. Yani işçinin altı aylık kıdemi bulunmaması halinde işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır. Bu şartın bulunmaması halinde işe iade davası reddedilecektir.

İşe iade davası açılmak istenen işverenin işyerinde en az otuz işçi çalışması gerekmektedir. Ancak işverene ait birden fazla işletme bulunmakta ise bu işletmelerin toplamında çalışan işçi sayısına bakılır. Toplam işletmelerde en az otuz işçi çalışmakta ise diğer şartların bulunması halinde iş güvencesi hükümleri uygulanır ve işçi işe iade davası açabilir.

İşe iade davası dava süresi içinde açılmak zorundadır. Dava süresinde açılmayan işe iade davası hak düşürücü süreye uyulmaması nedeniyle reddedilecektir.

İşe İade Davası Açma Süresi

İş Kanununun 20. Maddesinin 1. Fıkrasında işe iade davasının hangi süreler içinde açıldığı belirtilmiştir. Madde uyarınca işveren tarafından işçiye iş sözleşmesinin feshedildiğine dair fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade davası açılmak zorundadır. 1 aylık süre hak düşürücü süre olup tebliğ tarihinden itibaren işe iade davasının açılmaması halinde işçinin bir daha bu davayı açma hakkı bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilecek husus fesih bildiriminin tebliğ tarihinin baz alınmasıdır. Fesih bildiriminin ne şekilde yapılması gerektiği önem arz etmektedir. İşveren tarafında işçiye fesih bildirimi yazılı olarak yapılmak zorundadır.  İşçi fesih bildirimini tebliğ almaktan imza ile imtina etmişse tutanak tutulması gerekmektedir. Yani fesihten sonra işveren tarafından noter vasıtasıyla gönderilen fesih bildirimi geçersizdir. Kısaca iş güvencesine tabi işçiye fesih bildiriminin yazılı olarak tebliği ile 1 aylık süre başlamaktadır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kanununun 20. Maddesinin 3. Fıkrasında işe iade davasının hangi süreler içinde sonuçlandırıldığı yani işe iade davası ne kadar sürer? Sorusunun cevabı belirtilmiştir. Madde hükmü uyarınca feshin geçersizliğinin tespiti yani işe iade davası seri muhakeme usulüne göre davanın açıldığı tarihten itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır. Ancak burada kararın kesinleşmesinin beklenmesi gerekmektedir. Davalı işveren tarafından işe iade davasının kabulüne ilişkin mahkeme kararı Yargıtay nezdinde temyiz edilirse Yargıtay bu dava hakkında bir ay içinde karar verecektir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İŞ KAZASI TAZMİNATI

İşe İade Davasında İspat Yükü

İş Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasında işe iade davasında ispat yükü husunun hangi tarafa ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Madde hükmü uyarınca işveren işe iade davasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayandığını ispatla mükelleftir. Ancak işçi işe iade davasında iş sözleşmesinin feshinin, işverenin sunduğu sebep dışında başka bir sebebe dayandığını iddia ediyor ise işe iade davasında ispat yükü işçiye aittir. Kısacası işçi tarafından açılan işe iade davasında öncelikle işveren feshin geçersiz sebeple olmadığını ispat edecektir, yani işe iade davasında ispat yükü işverene aittir. Ancak işverenin iddiası dışında başka bir sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.12.2003 tarihli bir kararında Yargıtay, yalnızca işverenin yanında çalışanların tanık olarak dinlenilmesi neticesinde işveren tarafından yapılan feshin geçerli olduğunun kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir.

İşe İade Davasında Yargılama

İşe iade davası seri muhakeme usulüne göre mahkeme tarafından iki ay içinde sonuçlandırılır. İşe iade davaları basit yargılama usulüne tabidir. İş mahkemelerinde işçi lehine yorum ilkesi esastır. Bu ilkenin doğal sonucu da işe iade davalarının kısa sürede sonuca kavuşturulması yani işçinin işine geri kavuşabilmesidir. Bu nedenle işe iade davasında yargılama konusunda kanun koyucu işe iade davalarını seri muhakeme usulüne göre sonuçlandırılacağını belirlemiştir.

İşe İade Edilen İşçinin İşverene Başvurması

İşçi işe iade davasını kazandığında yani işveren tarafından yapılan feshin geçersiz olduğuna dair mahkeme kararı verildiğinde işe iade edilen işçinin işverene başvurması gerekmektedir. İşveren işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır. İşe iade davasının kabulüne dair kararın gerekçeli kararı yazılır ve işçiye tebliğ edilir. Kararın tebliği tarihinden itibaren on gün içinde işçi işe başlama iradesini işverene göstermeli yani işe başlamak istediğini bildirmelidir. İşçi tarafından yapılan bu bildirimden itibaren bir ay içinde işçi işe tekrar başlatılmak zorundadır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

İşe Başlatmama Tazminatı

İşveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine karar verildiğinde yani işe iade davası kazanıldığında, işçinin işverene başvurmasına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminat işe başlatmama tazminatı olarak adlandırılır.

İşçinin işe iade davasını kazanmasından itibaren on gün içinde işverene işe başlama iradesini gösterdiğinde işçi bu talebinde samimi olmalıdır. Yani bu hak kötüye kullanılmamalıdır. Bu başvuru işveren tarafından kabul edilmemesi halinde işçi işe başlatmama tazminatına hak kazanacaktır. İşe başlatmama tazminatının hesaplanmasında işçinin kıdemi ve çıplak ücreti esas alınır. Şöyle ki;

-işçi 6 ay ile 5 yıl arası çalışmışsa; 4 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı,

-işçi 5 yıl ile 15 yıl arası çalışmışsa; 5 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı,

-işçi 15 yıl ve üstü çalışmışsa 6-8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı hükmedilir.

İşe İade Davası Sonucunda Boşta Geçen Süre Ücreti

İşe iade davası sonucunda mahkeme tarafından yazılan gerekçeli kararda, işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması halinde işverenin ödemekle yükümlü olduğu işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti yazılmaktadır. işçi dava süresince çalıştırılmadığı için işe iade davası sonucunda boşta geçen süre ücreti işçiye ödenir. Bu ücret işçinin en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını kapsar.

İşe İade Davası İçin Bize Ulaşın!

Av. Çağla YILMAZ
0542 577 1343

2 thoughts on “İşe İade Davası

  1. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktayım. Beş aydır çalıştığım işyerinden çıkartıldım. İşe iade davası açabilir miyim? bir de işe iade davasını ne kadar sürede açabilirim?

    1. İşe iade davası açmak için en az altı ay boyunca çıkarıldığınız işyerinde çalışmış olmanız gerekmektedir. İşe iade davası bir ay içinde açılabilir.

Avukat Çağla YILMAZ için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir