maddi ve manevi tazminat davası

Tazminat davası, hukuka aykırılık teşkil eden bir durumdan kaynaklanan maddi veya manevi anlamda yaşanan hak kayıplarının telafisini sağlamak amacıyla açılan bir dava türüdür. Tazminat davası nasıl açılır diye merak eden kişiler için bu aşamada tazminata ilişkin hukuki itilafın ne olduğu ve davanın niteliği belirleyici olmaktadır. Tazminat davaları hakkında bilgi vermeden önce tazminat kavramına değinmek yerinde olacaktır.

Tazminat Nedir? Tazminat Nasıl Alınır?

Tazminat kaba tabiriyle zarar karşılığı ödenen paradır. Görülen zarar maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Örneğin bir trafik kazasında maddi hasar nedeniyle kusurlu taraf bu maddi hasarı gidermekle yükümlü olacaktır. Maddi hasarın yanı sıra ölümlü bir kaza olduğunu var sayarsak vefat eden kişinin yakınları çektikleri elem, üzüntü ve keder için kusurlu kişiden manevi tazminat da talep edebilirler. Tazminat nasıl alınır sorusunun cevabı ise tazminat almak isteyen kişilerin bu hususta bir dava açmaları gerekmektedir. Tabi ki öncelikle hukuka aykırı bir eylemin varlığı ve bu eyleme ilişkin maddi veya manevi bir zararın doğması gerekir. Maddi veya manevi bir zarar söz konusu olabileceği gibi hem maddi hem de manevi tazminatı doğuracak bir zarar da olabilir.

Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Gördüğü zarar sebebiyle tazminat davası açarak bu zararın telafisini talep edecek olan kişiler için hukuka aykırı bir durumun varlığı gerekmektedir. Bu hukuka aykırı durumlar farklı şekillerde ortaya çıkabilmekle birlikte temelde maddi veya manevi bir zarar doğurmaktadır. Aşağıda sıklıkla tazminat davalarına konu olan hukuka aykırı eylemleri görebilirsiniz.

 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan maddi ve manevi Tazminat Davaları

 • Kıdem ve İhbar tazminatı gibi iş sözleşmesinden doğan tazminat davaları

 • İşlenen bir suç sonucunda açılabilecek tazminat davası

 • İş kazası sonucu açılacak maddi ve manevi tazminat davası

 • Kişilik haklarının ihlal edilmesinden doğan tazminat davaları

 • Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası

 • Malpraktis nedeniyle tazminat davası (doktor hatasından kaynaklanan)

 

maddi tazminat davası

Maddi Tazminat Davası

Tazminat davaları, talep edilen tazminat türüne göre 2 şekilde adlandırılabilir. Maddi tazminat ve manevi tazminat olarak dava açılabileceği gibi hem manevi ve maddi tazminat davası da açılabilmektedir.

Maddi tazminat, görülen zararın maddi bir değer ile ölçülebildiği hukuka aykırı eylemler neticesinde talep edilebilen tazminat türüdür. Bu bağlamda örneğin mala zarar verme durumunda o verilen zararın telafisini talep etmek adına maddi tazminat davası açılması mümkündür. Veya başka bir örnek vermek gerekirse iş kazası sonucu oluşan bir uzuv kaybı sebebiyle iş görememe durumu mağdur açısından maddi bir kayba neden olmaktadır. Bu durum sebebiyle maddi tazminat davası açabilir.

manevi tazminat davası

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat, yaşanılan zararın direk parayla ölçülemediği, yaşanılan üzüntü, keder, utanç… gibi manevi duyguları ifade eden zararlara ilişkin ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat davası açarak bireyler yukarıda belirttiğimiz para ile ölçülemeyen zararlarının giderilmesini talep edebilirler. Manevi tazminat davalarına bir kaç örnek vermek gerekirse; örneğin boşanmada manevi tazminat talep edilebilmesi, boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları zedelenen birey karşı taraftan manevi tazminat talep edebilmektedir. Daha açık bir örnek olarak, aldatma nedeniyle boşanmada aldatılan eşin kişilik haklarının zedelenmesi ve yaşadığı üzüntü sebebiyle manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Kimler Tazminat Davası Açabilir?

Hukuka aykırı bir fiil sebebiyle zarara uğrayan herkes tazminat davası açabilmektedir.Haksız nedenle işten atılan bir kişi kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin dava açabilir. Trafik kazası sonucu eşini kaybeden kişi de destekten yoksun kalma nedeniyle tazminat davası açabilmektedir. Burada temel husus hukuka aykırı bir eylemin varlığı ve bu eylem nedeniyle görülen zarardır. Bu zarar kimi zaman maddi bir zarar olabileceği gibi kimi zaman da manevi bir zarar olabilmektedir. Hatta olayın niteliğine göre hem maddi hem de manevi bir zarardan da söz edilebilir.

Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Tazminat talebiyle dava açmak isteyen kişiler için olayın niteliğine göre davalı, gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel bir kişi de olabilmektedir. Tazminat davasına konu hukuka aykırı eylemin sorumluluğu tazminat davasının taraflarını belirlemektedir. Örneğin iş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı için açılacak bir davada davanın açılacağı kişi şirket yani tüzel kişi olacaktır. Bir suç neticesinde açılacak tazminat davalarında ise suçu işleyen gerçek kişiye karşı tazminat davası açılması mümkündür. Kimi durumlarda hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye aynı anda tazminata ilişkin dava açılması gerekebilir. Örneğin doktor hatasından kaynaklanan bir malpraktis davasında, tazminat hem doktor gibi gerçek kişiden hem de çalıştığı kurum olan tüzel kişiden talep edilebilir.

tazminat alma şartları

Maddi ve Manevi Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

Tazminat alma şartları, talep edilen tazminat türüne göre ve davanın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Örneğin kıdem tazminatına ilişkin bir dava açılacaksa bunun için kıdem tazminatı alma şartlarının yerine getiriliyor olması gerekir. Her tazminat türü farklı şartları içermektedir. Yukarıda verdiğimiz örneğe kıdeme ilişkin tazminat hakkında ayrıntılı bilgi için kıdem tazminatı alma şartları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Manevi tazminat alma şartları; manevi tazminat yukarıda da değindiğimiz üzere, kişilik haklarıyla ilintili olup kişilik hakları üzerinden doğan bir zararın telafisini talep etmeniz mümkündür. Kişinin fiziksel, duygusal veya sosyal anlamda değerlerini zedeleyen durumlarda manevi tazminat talep etmek mümkündür. Birkaç örnek vermek gerekirse, kişinin vücut bütünlüğünü veya sağlığını bozan bir olayda, kişi maddi anlamda gördüğü zarar sebebiyle maddi tazminat talep edebileceği gibi, duygusal açıdan yaşadığı üzüntü, keder sebebiyle manevi tazminat da talep edebilmektedir. Veya hakaret, karalama, iftira… gibi durumlarda kişilik hakları saldırıya uğramış birey manevi tazminat talep edebilmektedir.

Hangi durumlarda tazminat talep edilebilir diye merak eden kişiler, bu hususta hukuk büromuz ile iletişime geçebilirler.

tazminat nasıl hesaplanır, tazminat hesaplama

Tazminat Hesaplama İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir? Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi veya manevi tazminat talep etmek isteyen kişiler için merak edilen hususlardan birisi de tazminatın nasıl hesaplandığı olmaktadır. Tazminat davası açacak olan kişiler bu noktada maddi veya manevi tazminatın ne kadar olacağı konusunda merak içerisinde olabilirler. Burada tazminat hesaplama işlemi maddi ve manevi tazminat için farklı kriterlere göre yapılır. Maddi tazminat hesaplanırken görülen zarar daha somut olduğundan bu zarar hesaplanarak maddi tazminat miktarı belirlenmektedir. Manevi tazminatta ise görülen zarar somut olmadığı için manevi tazminat hesaplaması farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat hesaplamasında hukuksuz bir fiilden görülen zararın miktarı hesaplanır. Bu hukuksuz fiilde tarafların kusur oranları ve varsa maluliyet gibi bir durumda bu maluliyet oranı hesaplanır. Sonucunda maddi tazminat miktarı belirlenir.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminatta olduğu gibi hesaplama yapılmasını sağlayan somut verilerin olmaması sebebiyle manevi tazminat hesaplaması daha farklı kriterlerin incelenmesi sonucunda yapılmaktadır. Manevi tazminatta, tazminata konu olay incelenerek tarafların bu olaydaki kusur ortaya çıkarılır. Sonrasında olay neticesinde yaşanılan manevi zararın büyüklüğü tespit edilir. Örneğin ölümlü bir kazada yaşanan manevi zarar yaralanmalı bir kazadan daha fazla olmaktadır. Manevi zararın büyüklüğünün tespiti ile birlikte tazminat talep edilecek kişinin ödeme gücü göz önüne alınır ve manevi tazminat miktarına karar verilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nerede Açılır?

Tazminat davası açmak isteyen kişiler için davanın açılacağı yer, davalının ikamet adresinin bulundu yer mahkemesidir. Dava açılacak kişi gerçek kişi ise bu kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu mahkemede dava açılır. Eğer dava açılacak olan taraf bir tüzel kişi ise (şirket, vakıf, dernek…gibi) bu tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerde dava açılır. Örneğin tazminat davası bankaya açılacak ise bankanın merkezinin bulunduğu yerde dava açılır. Eğer tazminat talebi amacıyla dava birden fazla kişiye açılacak ise bu kişilerden herhangi birisinin ikamet ettiği yerde açılabilir. Örneğin bir şirket aracı tarafından kaza gerçekleşmiş ve bu yönde bir tazminat davası açılmak isteniyor ise, hem şirkete hem şoföre hem de sigorta şirketine dava açılacağından bu noktada şoförün ikamet adresiyle, şirket ve sigorta firmasının merkezleri birbirlerinden farklı yerlerde olabilmektedir. Bu durumda bu üç taraftan herhangi birisinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Hangi nedenle tazminat davası açılacağına bağlı olarak, görevli mahkeme değişiklik göstermektedir. Tazminata konu hukuki itilafın niteliğine göre, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri gibi farklı mahkemelerde açılacaktır.

En Sık Karşılaşılan Tazminat Davası Türleri

Tazminat davaları çok farklı sebeplerle açılabilmektedir. Maddi ve Manevi Tazminat davalarına konu olan, en sık karşılaşılan tazminat davaları aşağıda yer almaktadır. Tazminat davalarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 • İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

 • Malpraktis (doktor hatası) Nedeniyle Tazminat

 • Boşanmalarda Maddi ve Manevi Tazminat

 • Ceza Davası Sonrası açılacak maddi ve manevi tazminat

 • Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

 

tazminat davası avukatı

Maddi ve Manevi Tazminat Avukatı

Tazminat davaları, maddi veya manevi bir zarar gören kimselerin bu zararlarının karşılanması amacıyla açılan dava türleridir. Bu bağlamda yaşanılan hak kaybının telafisi için zorlu ve karmaşık bir hukuki sürecin tamamlanması gerekir. Hukuki itilafın giderilmesi ve maddi veya manevi tazminat talebinin karşılanabilmesi için bu konuda uzman tazminat avukatı ile hareket edilmesi son derece önemlidir. Zira tazminat davalarında ne kadar tazminat talep edileceği, tazminat miktarının nasıl hesaplanacağı, hukuksuz fiil nedeniyle zarara uğrayan kişinin bu zararının tespiti… gibi profesyonel süreç yönetimi gerektiren durumlar sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına tazminat avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir